Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROVITA

UWAGA!

Jeśli masz takie objawy jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM
i w okresie ostatnich 14 dni miałeś bliski kontakt z osobą,
u której stwierdzono zakażenie koronawirusem
lub podróżowałeś w rejonach, w których występuje
emisja zakażenia koronawirusem.
NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI!
ZADZWOŃ!
PERSONEL UDZIELI CI DALSZYCH INSTRUKCJI.

Przychodnia Więcbork tel. 52 3897 101
Ośrodek Zdrowia Sypniewo tel. 52 3892 027

 

DSC_0012

Jesteśmy z Wami od 1 sierpnia 2006 roku.

Zostań naszym pacjentem!

1. Deklaracja wyboru lekarza. 

2. Deklaracja wyboru pielęgniarki. 

3. Deklaracja wyboru położnej. 

4.Deklaracja łączona do lekarza, pielęgniarki i położnej.

 

Pacjent nie ma obowiązku zgłaszania dawnemu lekarzowi zmiany opieki medycznej. Wszystko to reguluje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypełnioną deklaracje przynieś do rejestracji PROVITA przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A.

k
covid19..

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek:
• pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
• osoby upoważnionej przez pacjenta,
• uprawnionego podmiotu w rozumieniu odrębnych przepisów, w razie śmierci pacjenta – osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

2. Druk wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pobrać można w:
• rejestracji na II piętrze przychodni,
• biurze przychodni – pokój nr 221,
• dokumenty do pobrania i wydruku (kliknij by pobrać): wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej,

3. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest:
• do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu – bezpłatnie;
• do sporządzenia z niej wypisów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy.

czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

Obowiązek informacyjny RODO
Informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Spółka z o.o. w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp.2A; 89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 61, e-mail: provita@onet.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel.52 389 85 61., e-mail: ido-provita@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

×
×
WordPress Popup Plugin