Informacja w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

 

1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek:

• pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
• osoby upoważnionej przez pacjenta,
• uprawnionego podmiotu w rozumieniu odrębnych przepisów, w razie śmierci pacjenta – osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

2. Druk wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pobrać można w:
• rejestracji na II piętrze przychodni,
• biurze przychodni – pokój nr 221
• dokumenty do pobrania i wydruku (kliknij by pobrać): wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej,

3. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest:
• do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu – bezpłatnie;
• do sporządzenia z niej wypisów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy.

4. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

5. Kopię dokumentacji medycznej pacjent otrzymuje w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

6. Kopię dokumentacji medycznej można odbierać osobiście lub poprzez osobę upoważnioną, za okazaniem dowodu osobistego w biurze przychodni (pokój nr 221) w godzinach od 7:00 do 14:00.

7. Za 1 stronę kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NZOZ Provita Sp. z o.o. w Więcborku na podstawie ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm).:
• 1 strona wyciągu lub odpisu - 7,98 zł
• 1 strona kopii - 0,30 zł
• wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) - 7,98 zł