Zakres świadczeń

Poradnie
Opieka nad pacjentem

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym;
przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:
realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA realizuje specjalistyczne świadczenia medyczne w opiece paliatywnej w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Personel Hospicjum Domowego to specjaliści o wysokich kwalifikacjach: lekarz, pielęgniarka, w razie potrzeby psycholog, duchowny. Chorzy mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych, psychicznych, socjalnych. Świadczenia są bezpłatne, realizowane w naturalnym środowisku - domu chorego.

Skład zespołu hospicjum domowego:

Wojciech Iwaszko - lekarz specjalista medycyny paliatywnej

Anna Żurakowska - lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Tomasz Mesjasz - lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Wiesława Gabriel - pielęgniarka opieki paliatywnej

Maria Michalska- pielęgniarka opieki paliatywnej

Świadczenia realizowane w domu chorego:
zmniejszenie, likwidowanie bólu i innych przykrych objawów choroby
zabiegi lecznicze, pielęgnacyjne, zgodnie z indywidualnym planem opieki
zabiegi rehabilitacyjne
spotkanie z psychologiem
spotkanie z dychownym
edukacja rodziny w zakresie samoopieki, samopielęgnacji
wypożyczanie sprzętu niezbędnego do prawidłowej pielęgnacji i rehabilitacji
udzielanie porad telefonicznych o każdej porze w każdym dniu tygodnia

Do hospicjum domowego nie jest potrzebene skierowanie. Pacjent może zgłosić się sam, może zgłosić go rodzina, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia bądź opieki społecznej.

Rejestracja pacjentów pod nr telefonu 52 389 71 01 lub bezpośrednio u pielęgniarek hospicjum domowego:

Wiesława Gabriel - 692 200 545

Maria Michalska - 660 896 257

Profilaktyka i promocja zdrowia

Program adresowany jest do osób które:
• mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
• złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
- nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
- podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
- palenie tytoniu,
- niska aktywność ruchowa,
- nadwaga i otyłość,
- upośledzona tolerancja glukozy,
- wzrost stężenia fibrynogenu,
- wzrost stężenia kwasu moczowego,
- nadmierny stres,
- nieracjonalne odżywianie,
- płeć męska,
- obciążenia genetyczne.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
• które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
• obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
• miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
• mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Punkt szczepień

W przychodni w Więcborku funkcjonuje punkt szczepień. Do zaszczepienia dziecka konieczna jest książeczka zdrowia. Informujemy, iż nie wykonujemy szczepień szczepionkami dostarczonymi przez pacjentów.

Punkt czynny jest:

Poniedziałek - 10:30 - 16:00

Wtorek - 8:00 - 14:00

Środa -8:00 - 14:00

 

 

Obowiązek informacyjny RODO
Informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Spółka z o.o. w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp.2A; 89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 61, e-mail: provita@onet.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel.52 389 85 61., e-mail: ido-provita@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

×
×
WordPress Popup Plugin